Locuri de muncă vacante în instituțiile publice din Satu Mare

Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vacante unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs.

VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:

1. Asistent medical (5 posturi) la Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare

Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
asistent medical principal (cu PL) la Secţia I, Satu Mare;
asistent medical debutant (cu PL) la Secţia I, Satu Mare;
asistent medical (cu PL) la Secţia II, Bixad;
asistent medical (cu PL) la Secţia III, Bixad;
asistent medical (cu PL) la Ambulatoriul integrat.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, specializarea asistent medical generalist;
au promovat examenul de grad principal (pentru postul de asistent medical principal);
5 ani vechime ca asistent medical (pentru postul de asistent medical principal), minimum 6 luni vechime ca asistent medical (pentru posturile de asistent medical) sau fără vechime ca asistent medical (pentru postul de asistent medical debutant);
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. şi avizul anual pe 2018 (pentru postul de asistent medical debutant nu este cazul);
asigurare de malpraxis pentru toate posturile;
aviz psihologic.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Satu Mare, Str. Ialomiţei nr. 9, telefon 0261/730.913, interior 102.

2. Arhitect şef la Primăria oraşului Tăşnad

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
atestat Registrul Urbaniştilor din România;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

3. Secretar la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, cu sediul în Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de secretar 0,5 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician în activităţi de secretariat,
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului sau activitate similară – 3 ani;
cunoştinţe avansate de operare calculator: Word, Excel, etc.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, cu sediul în Satu Mare, Bd. Muncii nr. 19, judeţul Satu Mare, tel. 0361-402475.

4. Inspector, grad profesional asistent la Primăria Oraşului Tăşnad

Primăria Oraşului Tăşnad, Judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, grad profesional asistent – în cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, gospodărie comunală – Compartimentul urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă arhitectură – specializarea – arhitectură: domeniul urbanism – specializarea proiectare şi planificare urbana, amenajarea şi planificarea peisajului, urbanism şi amenajarea teritoriului, domeniul inginerie civilă, specializarea – inginerie urbană şi dezvoltare regională: domeniul geografie – specializarea – planificare teritorială;
vechime în muncă minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Tăşnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35, Judeţul Satu Mare, telefon 0261/825.860.

5. Consilier asistent la Primăria Comunei Turulung

Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional – asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii (obligatoriu) – studii universitare de licenţă absolvite cu diplome sau echivalentă;
vechime (obligatoriu) -1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Turulung, cu sediul în comuna Turulung, Strada Parcului nr. 260, judeţul Satu Mare, telefon 0261/836.001, e-mail [email protected].

6. Polițist local (2 posturi) la Primăria Comunei Vetiș, Judeţul Satu Mare

Primăria Comunei Vetiș, Judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Poliţie Locală;
poliţist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Poliţie Locală.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domeniul de licenţă: ştiinţe economice, contabilitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, Judeţul Satu Mare, telefon 0261/806.016.

7. Inspector, clasa I, grad profesional superior la Primăria Comunei Doba, judeţul Satu Mare

Primăria Comunei Doba, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului contabilitate, achiziţii publice, impozite şi taxe locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare şi minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Primăria Comunei Doba, judeţul Satu Mare, str. Principală nr. 74, tel. lax 0261-869135.

8. Polițist local (2 posturi) la Primăria Comunei Tarna Mare, Judeţul Satu Mare

Primăria Comunei Tarna Mare, Judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante după cum urmează:

poliţist local, clasa III, grad debutant – Compartiment Poliţie locală;
poliţist local, clasa III, grad asistent – Compartiment Poliţie locală.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

poliţist local:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără vechime – poliţist local, clasa III, grad debutant;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni – poliţist local, clasa III, grad asistent.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primăriei Comunei Târna Mare, Str. Principală nr. 284, Judeţul Satu Mare, telefon 0261/832.323.

9. Bibliotecar, grad profesional II S la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Biblioteca Judeţeană Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de bibliotecar, grad profesional II S – Sala de lectură „Gheorghe Bulgar“.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime minimă în muncă – 6 luni;
vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite minimum 6 luni;
cunoştinţe operare calculator – pachetul Microsoft Office;
studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2018, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
16 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă și practică;
22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, str. Decebal nr. 2, telefon 0261/711.199.

Articolul precedentClubul foto „Vasile Vénig László” din Carei și-a lansat primul album foto
Articolul următorLiga 3 | Unirea Tășnad a pierdut pe terenul liderului, Comuna Recea