Consiliul Județean Satu Mare dorește să achiziționeze un imobil cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare.

Noul sediu trebuie să aibă o suprafață utilă minimă 2.400 mp, desfășurată pe maxim patru nivele, iar prețul oferit este de de 12 milioane de lei.

Ofertele pot fi depuse până cel târziu la data de 21 octombrie.

“Cumpărarea unei clădiri este o cale mult mai rapidă, mai pragmatică pentru Consiliul Județean, în găsirea unei soluții definitive pentru locația Bibliotecii Județene. Construcția unei clădiri noi ar putea dura 4-5 ani, în timp ce prin cumpărarea unui sediu corespunzător – în cursul acestui an, vom economisi chiria lunară care, deși a fost redusă în luna decembrie 2018, la 10.000 de euro pe lună, este totuși este o chirie mare. Acei bani vor putea fi folosiți de acum înainte pentru o mai bună funcționare a instituției. În ceea ce privește noul sediu, vom face un studiu de piață, așteptăm ofertele și vom demara procedurile pentru derularea achiziției”, a declarat președintele Pataki Csaba.

 

”ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea unui imobil cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare

U.A.T. JUDEȚUL SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, cod poștal 440026, CIF 3897378, reprezentat legal prin d-l Pataki Csaba – președinte al Consiliului Județean Satu Mare,

anunță intenția de a achiziționa un imobil – clădire cu teren aferent, care să corespundă destinației de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Satu Mare.

I. Cerințe minime pe care trebuie să le îndeplinească imobilul ce face obiectul achiziției:
1. Situație juridică: imobil întăbulat la Cartea Funciară, liber de sarcini;
2. Amplasare: în zonele A sau B ale municipiului Satu Mare (zone identificate potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 110/26.05.2011);
3. Suprafață utilă minimă: 2.400 mp, desfășurată pe maxim patru nivele;
4. Rezistența la încărcare (kN/mp): clădirea trebuie să îndeplinească prevederile SR EN 1991-1-1: 2004 / N.A.: 2006, pe tipuri de spații, respectiv:
• Spații dotate cu mese (săli de lectură): C1.1. – 2,00 kN/mp;
• Spații dotate cu locuri fixe (săli de conferințe/săli de ședințe) C.2. – 3,00 ÷ 4,00 kN/mp;
• Spații de circulație fără obstacole (spații de acces în clădiri publice și administrative): C.3. – 4 kN/mp.
• Spații depozitare cărți și alte documente: E1 – 7,50 kN/mp;

II. Fonduri bugetare alocate în bugetul UAT pentru realizarea achiziției: 12.000 mii lei;
III. Documente ce trebuie depuse de către ofertanți:

1. Oferta propriu-zisă, document ce va cuprinde: datele de identificare ale vânzătorului, exprimarea intenției de înstrăinare a imobilului, datele de identificare ale bunului ce face obiectul ofertei (adresă, tip construcție, suprafață utilă totală, anul construirii, finisaje/dotări existente, etc.) și prețul de vânzare ofertat al acestuia (exprimat în lei). În situația în care operațiunea de înstrăinare este supusă TVA, se va menționa prețul cu TVA;
2. Act de identitate – în copie – pentru persoane fizice, respectiv Certificat de înregistrare fiscală și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) – în copie – pentru persoane juridice;
3. Extras de Carte Funciară pentru informare al imobilului, emis cu cel mult 15 de zile înainte de termenul limită de depunere a documentelor – în original;
4. Titlul de dobândire a imobilului – în copie;
5. Plan de încadrare în zonă;
6. Plan de amplasament și delimitare a imobilului;
7. Releveu/relevee, pentru fiecare nivel al construcției;
8. Expertiză tehnică a construcției, din care să rezulte faptul că aceasta îndeplinește cerința minimă privind rezistența la încărcare;
9. Certificat de performanță energetică a clădirii – în copie;

IV. Locul și data limită de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Satu Mare, până cel târziu la data de 21.10.2019, ora 15.00.

V. Modalitatea de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse într-un plic sigilat, cu menționarea expeditorului, a destinatarului și a obiectului procedurii de achiziție, respectiv: ,,Procedură achiziție imobil cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare”;

VI. Precizări cu privire la procedura de realizare a achiziției: Achiziția se va realiza pe bază de negociere și, după caz, pe bază de ierarhizare a ofertelor negociate, potrivit prevederilor Regulamentului privind achiziționarea de bunuri imobile de către UAT – Județul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 76/2019, act administrativ ce poate fi consultat pe site-ul www.cjsm.ro/legislativ/hotarari/hotarari 2019;
Relații suplimentare: tel: 0261/805167, d-na cons. jr. Donca Ofelia” este anunțul transmis de conducerea CJ.

Articolul precedentElevii se pregătesc de alegeri
Articolul următorAccident grav în județ. Două persoane încarcerate, în urma unui impact frontal între două mașini