Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi: 28 de puncte

Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare pe data de 31.01.2019, ora 14:00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ordin de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 29.11.20182;

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 11.12.20183;

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 20.12.20184;

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna februarie 2019;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. finanțate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat de către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. pentru procesele, care au ca obiect contestarea cât şi ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin dispoziţiile obligatorii A.N.A.F. nr. IEF 648/24.05.2017 şi nr. IEF 1160/21.09.2018;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 263/ 23.11.2017;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Satu Mare;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Satu Mare, elaborat în cadrul obiectivului de investiție: Reactulizarea hărții de zgomot a municipiului Satu Mare;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. Satu Mare 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Satu Mare;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor din domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Satu Mare;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL Satu Mare nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș;

20. Proiect de hotărârepentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare, în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, a clădirilor necesare desfășurării procesului de învățământ și a terenului aferent;

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiții : Pod peste râul Someș -Amplasament str. Ștrandului în municipiul Satu Mare;

22. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației a unor imobile situate în municipiul Satu Mare, în care au funcționat unități de învățământ;

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 252 mp. situat în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr.2, în favoarea Comunității Cultului Creștin după Evanghelie Satu Mare;

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Mircești nr. 10;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării, a unor construcții situate în Satu Mare, str Uzinei nr. 28;

26. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Satu Mare, str. Vânătorilor nr. 31;

28. Diverse – Informări Consiliu local.

Articolul precedentBaschet | Victorie pentru CSM Satu Mare cu FCC ICIM Arad
Articolul următorDosar penal pentru un bărbat din Certeze